Magazine Società

‘U ruvulu romanu (chi non era rriggitanu)

Creato il 06 dicembre 2015 da Paplaca @paplaca
 

‘U ruvulu romanu (chi non era rriggitanu)

Foto da La Repubblica.it


A Roma si ssiccau ‘na vecchia quercia.Aviva cchiù ‘i cent’anni, secolari.Nc’avivunu 'ntestatu puru 'a piazza,ma dopo non ci davunu a mangiari.
Pensavunu, 'i romani, ch’i radiciavivunu bisognu sulu 'i terra,chi l’acqua s’a pigghiavunu iddi stessie non si preoccuparu mi respira
‘Nci ficiru ‘nu bellu lastricatuchi l’acqua n’a faciva cchiù passarie poi pensaru puru m’a recintutunu,p’amuri non m’a ponnu danneggiari.
Ora mi veni a menti chi nti nuisti cosi non si ponnu mai vidiri,‘i rriggitani l’arburi s’i curunu,ci pensa 'a nostra giunta comunali.
‘U sannu, iddi, c’a natura,havi 'i so’ reguli, e nci portunu rispettumai s’u nzonnavunu mi tagghiunu, radici o mi cangiunu un prospettu.
‘Nti nui non poti mai succediri,chi pigghiunu magnolie secolari,e 'i putunu a capocchia e 'i cassariunu,pirchì 'i cristiani hannu a passiari.
Perciò faciti a menu m’i ngiuriati,a st’amministratori comunalich’i magnolie rriggitani su’ o sicuru,e l’arburi pi nui… non su’ patati!

‘U ruvulu romanu (chi non era rriggitanu)

Foto da Facebook Federazione Verdi Reggio Calabria


‘U ruvulu romanu (chi non era rriggitanu)

Foto da Facebook Federazione Verdi Reggio Calabria


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :

Magazine