Piloti Formula 1 — Gino Bianco

Piloti Formula 1 — Gino Bianco