Magazine Società

I nimici i Rriggiu

Creato il 20 settembre 2011 da Paplaca @paplaca

  I nimici i Rriggiu
Ssettatu a 'n pizzu o’ Ccippu in via Marina pensava e’ fatti mei i prima matina quandu nto silenziu rimbombau ‘na vuci forti e calma, e mi chiamau.
 Iasandu a testa jeu mi nd’accurgia chi a statua i bronzu s’era rianimata: “Giuvinottu, jeu mi rivolgiu a vui pi diri quantu sugnu suddiata.
 Ora chi giostri e musichi finiru pensava chi mi potiva ripusari e inveci i rriggitani già sturiannu com’annu a fari mi creunu atru dannu.
 Ormai su rriggitana cchiu’ di vui avi millenni chi frequentu cca’ mi misiru a difesa e protezioni i quandu fu fundata ‘sta città.
 Ndi vitti i tutti i tipi, cotti e cruri, assedi, invasioni e pestilenzi, ma chiddu chi staiu virendu ndi sti tempi, nta me memoria non avi precedenti .
 Fannu festi, festini e festival, mentunu rradiu e fimmini in costumi e menu mali chi pi jarmari u palcu mi cumbogghiunu ogni vota c’u teluni.
 Almenu m’a risparmiunu a virgogna mi pari chi mi piaci stu burdellu, n’a vogghiu fari sta malaviruta, jeu  che canuscia Ibico e Pitagora.”
 ...Pensai chi simu cumbinati mali si puru Atena ormai si suddiau. E mi vinni nta testa  'na dumanda chi ci  voliva fari i tantu tempu.
 “Sintiti, vi voliva dumandari pirchì, si difenditi sta città, vui non vardati ddrittu versu u  mari pi vidiri s’u nimicu rriva ccà?”
“ Chi dumandi faciti, giuvinottu? Inveci aiu a vardari p’a città! Jeu aiu a difendiri Rriggiu d’i nimici e i nimici i Rriggiu sunnu ccà!”


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :

Dossier Paperblog

Magazine